Zarząd Dzielnicy 2018-02-03T23:20:07+02:00

Zarząd Dzielnicy

 

SEBASTIAN RAUDZIS
SEBASTIAN RAUDZISPrzewodniczący Zarządu Dzielnicy
ANNA SAŁEK
ANNA SAŁEKZastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
JOANNA SOWA
JOANNA SOWACzłonek Zarządu Dzielnicy
GRZEGORZ STOLARCZYK
GRZEGORZ STOLARCZYKCzłonek Zarządu Dzielnicy

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady i w miarę potrzeby zebrań mieszkańców
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady
 3. wykonywanie uchwał Rady
 4. współdziałanie, poprzez zgłaszanie uwag i wniosków zmierzających do poprawy porządku, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom, z: Radą Miasta i Prezydentem, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Policją i Strażą Miejską, innymi podmiotami
 5. informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy i Miasta
 6. wyrażanie opinii o sposobie realizacji inwestycji prowadzonych przez Miasto na terenie Dzielnicy
 7. prowadzenie gospodarki finansowej w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta
 8. gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego
 9. uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy
 10. przedstawianie organom Miasta wniosków mieszkańców dotyczących Dzielnicy, w szczególności w zakresie estetyki i utrzymania czystości i porządku
 11. opracowywanie programów działania Dzielnicy i planu finansowego w ramach środków przyznanych w budżecie Miasta
 12. sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego planu finansowego Dzielnicy i sprawozdań z działalności Rady
 13. zawiadomienie o posiedzeniach Rady Dzielnicy Radę Miasta i Prezydenta, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia

Zadania Przewodniczącego Zarządu

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zarządu. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Do zakresu działania Przewodniczącego Zarządu  należy w szczególności:

 • organizowanie prac Zarządu
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
 • rozstrzyganie o podjęciu uchwały Zarządu w przypadku równej liczby głosów
 • prowadzenie zebranie mieszkańców
 • uczestniczenie w spotkaniach z Prezydentem Miasta
 • uczestniczenie w pracach komisji Rady Miasta i sesjach Rady Miasta z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących Dzielnicy