Radni Dzielnicy 2018-02-05T14:49:25+02:00

Radni Dzielnicy – II Kadencja Rady Dzielnicy Wróblin

GINTER CEBULA
GINTER CEBULARadny Dzielnicy
AGNIESZKA GRYGIERCZYK
AGNIESZKA GRYGIERCZYKRadna Dzielnicy
MATEUSZ KONDZIELA
MATEUSZ KONDZIELARadny Dzielnicy
JAROSŁAW LARSKI
JAROSŁAW LARSKIRadny Dzielnicy
ANDRZEJ MROS
ANDRZEJ MROSRadny Dzielnicy
ANNA MRÓZ
ANNA MRÓZPrzewodnicząca Rady Dzielnicy
PIOTR PODKOWARadny Dzielnicy
SEBASTIAN RAUDZIS
SEBASTIAN RAUDZISPrzewodniczący Zarządu Dzielnicy
ANNA SAŁEK
ANNA SAŁEKZastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
JOANNA SOWA
JOANNA SOWACzłonek Zarządu Dzielnicy
JOACHIM STELLMACH
JOACHIM STELLMACHRadny Dzielnicy
GRZEGORZ STOLARCZYK
GRZEGORZ STOLARCZYKCzłonek Zarządu Dzielnicy
MICHAŁ TELEGUJ
MICHAŁ TELEGUJ Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
RAFAŁ WYPICH
RAFAŁ WYPICHRadny Dzielnicy
ALEKSANDRA ZWARYCZ
ALEKSANDRA ZWARYCZRadna Dzielnicy

Członkowie Rady:

1) reprezentują wyborców, utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz  ich organizacjami, przyjmują zgłoszone postulaty i przedstawiają je Radzie do rozpatrzenia;

2) przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady składają ślubowanie;

3) przy podejmowaniu decyzji w związku z pełnioną funkcją, mają obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej Dzielnicy;

4) są obowiązani brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani;

5) członkom Rady nie wolno wykorzystywać swojej funkcji dla celów prywatnych.

[Statut Dzielnicy Wróblin, Rozdział 2. Zakres zadań Dzielnicy oraz organizacja i zadania organów Dzielnicy]

Rola Przewodniczącego Rady

Rada Dzielnicy na swojej pierwszej sesji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

  • wyznaczanie terminu sesji Rady i zebrania mieszkańców
  • zawiadomienie członków Rady o terminie sesji, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji
  • przygotowanie porządku obrad sesji Rady
  • prowadzenie obrad Rady
  • podpisywanie uchwał Rady

[Statut Dzielnicy Wróblin, Rozdział 2. Zakres zadań Dzielnicy oraz organizacja i zadania organów Dzielnicy]