Informacje podstawowe 2018-01-23T14:35:35+02:00

Informacje podstawowe

Rada Dzielnicy Wróblin została powołana do życia przez Radę Miasta Opola w 2014 r.

Rada dzielnicy jest organem uchwałodawczym Dzielnicy i składa się z 15 osób.

Do zakresu działania Rady należy:

 1. wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie
 2. uchwalanie programów działania Dzielnicy i planu finansowego w ramach środków przyznanych z budżetu Miasta, a także fakultatywnie strategii rozwoju Dzielnicy
 3. organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, sportowo – rekreacyjnego oraz innych prowadzących do integracji społeczności lokalnej
 4. upowszechnianie wśród mieszkańców dzielnicy działań podejmowanych prze organy Miasta
 5. zgłaszanie wniosków lub wydawanie opinii
 6. wnioskowanie o nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” oraz odznaki „Za zasługi dla Miasta Opola”
 7. współpraca z radnymi Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Dzielnicy
 8. współpraca z komisjami Rady Miasta
 9. wnioskowanie o ujęcie zadań w budżecie Miasta na etapie jego projektowania
 10. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z realizacji rocznego planu finansowego Dzielnicy
 11. podejmowanie, wspieranie działań na rzecz odnowy i ochrony środowiska, przyrody i zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy
 12. wspieranie profilaktyki zdrowotnej
 13. współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów użyteczności publicznej działających na terenie Dzielnicy za wyjątkiem organizacji o charakterze politycznym.

Rada Dzielnicy Wróblin zgłasza wnioski lub wydaje opinie, w szczególności w sprawach:

 1. połączenia, podziału lub zniesienia Dzielnicy
 2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy
 3. programów, w tym wieloletnich prognoz finansowych obejmujących teren Dzielnicy
 4. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym
 5. lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczania godzin sprzedaży
 6. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych
 7. ochrony zdrowia
 8. pracy miejskich jednostek organizacyjnych działających na terenie Dzielnicy
 9. pracy Policji, Straży Miejskiej i służb komunalnych na terenie Dzielnicy
 10. organizacji transportu zbiorowego na terenie Dzielnicy
 11. infrastruktury rowerowej na terenie dzielnicy
 12. dotyczących zmiany przebiegu granicy Dzielnicy Wróblin
 13. projektów uchwał przedkładanych na sesję Rady Miasta Opola dotyczących uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Wróblin

[Statut Dzielnicy Wróblin, Rozdział 2. Zakres zadań Dzielnicy oraz organizacja i zadania organów Dzielnicy]